Про УГІБ


Громадська організація "Українська група інформаційної безпеки"

Витяг з Статуту ГО “УГІБ”.

СТАТТЯ 1.

Загальні положення

1.1 Громадська організація «Українська група інформаційної безпеки» (далі “Група”) діє на підставі Законів «Про об’єднання громадян», «Про інформацію», інших законодавчих актів України та цього Статуту.

1.2 Група є недержавною, незалежною, добровільною, некомерційною організацією, що об’єднує за професійною ознакою громадян , діяльність яких пов’язана з функціонуванням ринку послуг інформаційної безпеки на території України і не має на меті отримання прибутку. У своїй діяльності Група керується Конституцією України, законодавством України, а також цим Статутом.

1.3 Група діє на принципах добровільності та рівності її членів (учасників), законності та гласності.

1.4 Група набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.6 Членство в Групі не накладає на її членів ніяких обмежень щодо комерційної, громадської та будь-якої іншої діяльності, що не заборонена законом.

1.8 Група, відповідно до своїх статутних завдань, може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

1.10 Найменування Групи

1.10.1. Повне найменування:

 • українською мовою – Громадська організація “Українська група інформаційної безпеки”;
 • російською мовою – Общественная организация «Украинская группа информационной безопасности»;
 • англійською мовою – Ukrainian Information Security Group.

1.10.2. Скорочене найменування:

 • українською мовою – ГО “Українська група інформаційної безпеки”;
 • російською мовою – ОО “Украинская группа информационной безопасности”;
 • англійською мовою – UISG.

1.12. Група має право:

 • входити до складу міжнародних недержавних професійних спілок та об’єднань, які сприяють розвитку галузі інформаційної безпеки;
 • відкривати закордонні представництва та співпрацювати з професійними об’єднаннями інших країн, діяльність яких стосується інформаційної безпеки;
 • володіти, користуватися і розпоряджатися власною інформацією з обмеженим доступом професійного, ділового, банківського, комерційного та іншого характеру. Інформація з обмеженим доступом розповсюджується за умов, що визначаються Групою, яка самостійно встановлює режим доступу до такої інформації, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та запроваджує до неї систему захисту.

СТАТТЯ 2.

Мета та завдання Групи

2.1. Метою діяльності Групи є :

 • вжиття заходів щодо забезпечення всебічного захисту інтересів особи, суспільства та держави у сфері безпеки інформації.
 • пропаганда вимог міжнародних та національних стандартів і нормативних документів у сфері безпеки інформації, захист законних соціальних, економічних, науково-технічних, та інших спільних інтересів членів Групи.
 • надання споживачам галузі безпеки інформації якісної інформаційної підтримки.
 • сприяння розробці та імплементації дієвої нормативно-правової і методологічної бази у сфері безпеки інформації.
 • вдосконалення професійного рівня фахівців з інформаційної безпеки шляхом проведення курсів з підвищення кваліфікації, семінарів, інших освітніх заходів, участі у інших заходах, які співпадають з цілями та завданнями Групи.

2.2 Основні завдання Групи:

 • розробка та надання до органів влади України пропозицій щодо вдосконаленні існуючої та створенні нової законодавчої бази з питань безпеки інформації в Україні;
 • сприяння підвищенню обізнаності власників (розпорядників) інформаційних систем та баз персональних даних про методи та заходи їх захисту;
 • узагальнення світового досвіду діяльності в галузі безпеки інформації та його адаптація до ринку України;
 • надання методичних рекомендацій по реагуванню на загрози безпеці інформації, усуненню наслідків від їх реалізації та зниженню ризиків їх виникнення;
 • представництво та захист інтересів членів Групи перед державними і громадськими органами, організаціями, іншими юридичними або фізичними особами;
 • створення відносин взаємної довіри, надійності, порядності й ділового партнерства у взаємовідношеннях між членами Групи та споживачами ринку послуг у сфері інформаційної безпеки;
 • ознайомлення громадськості з діяльністю Групи та її членів.

СТАТТЯ 3.

Форми діяльності Групи

3.1. Група у порядку, встановленому чинним законодавством, здійснює діяльність у таких напрямках:

 • проведення заходів, що спрямовані на ознайомлення професійної спільноти та інших зацікавлених осіб із законодавчими та нормативними актами в галузі захисту інформації, управління ризиками інформаційних технологій та аудиту інформаційної безпеки;
 • співробітництво з державними органами у галузі законодавчої роботи, що стосується функціонування ринку інформаційної безпеки;
 • участь у створенні системи належного інформаційного забезпечення членів Групи, в тому числі шляхом організації мережі відповідних структур, що не передбачає отримання прибутку;
 • громадська підтримка внесення пропозицій, правових ініціатив до державних структур для створення цивілізованого економічного простору для розвитку ринку захисту інформації;
 • участь у запровадженні заходів щодо встановлення стандартів якості у роботі консультантів та аудиторів інформаційної безпеки та сприяння усуненню недобросовісної конкуренції;
 • участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, симпозіумів, зустрічей, круглих столів за рахунок членських та спонсорських внесків;
 • розробка концептуальних та практичних програм, що враховують проблеми розвитку галузі інформаційної безпеки як науково-практичної дисципліни для членів Групи;
 • надання безоплатної допомоги у створенні центрів для вивчення проблем розвитку інформаційної безпеки та надання науково-методичної допомоги з питань застосування заходів захисту інформації у практиці економічного та соціального життя;
 • розробка рекомендацій по замовленню державними установами та підприємствами всіх форм власності послуг та продуктів у галузі інформаційної безпеки;
 • надання експертних, інформаційних консультацій членам Групи.
 • незалежні дослідження із актуальних питань інформаційної безпеки для членів Групи;
 • проводити навчання з питань, що спрямовані на розвиток свідомості в питаннях інформаційної безпеки у суспільстві;
 • співробітництво з засобами масової інформації, проведення прес-конференцій, заснування засобів масової інформації для виконання статутних завдань;
 • співпраця з профільними навчальними закладами/факультетами вищих навчальних закладів щодо підготовки фахівців з інформаційної безпеки та з інших питань;
 • співробітництво з професійними Групами з інформаційної безпеки в інших країнах і організаціями, що об’єднують структури, які працюють на ринку послуг інформаційної безпеки;
 • інформаційне забезпечення, розробка та наповнення банку даних щодо маркетингової інформації для членів Групи;
 • розробка стандартів професійної роботи для членів Групи та сприяння підвищенню їх професійного рівня;
 • підготовка членів Групи до проведення сертифікації у відповідності до вимог чинного законодавства.